PRIVACYBELEID
DESIGNSPELLEN.NL

Privacybeleid van designspellen.nl
Versie 3
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30-01-’21.

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Michele Michele Games. Je dient je ervan bewust te zijn dat Michele Michele Games niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Michele Michele Games respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden.

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Onze website maakt gebruik van “cookies” (dat zijn tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De social media buttons van Facebook e.a. die je op onze website vindt zorgen ervoor dat je onze pagina’s en berichten kan delen op jouw social media. Wanneer je deze knoppen gebruikt plaatst het desbetreffende bedrijf via deze knop een cookie op jouw computer. Wij hebben geen invloed op hoe de verzamelde gegevens via deze cookies worden gebruikt. Dit kun je teruglezen in de privacyverklaringen van de desbetreffende social media.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Als je je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen: info@designspellen.nl

Michele Michele Games
KVK: 61284165
BTW: NL001247981B69

PRIVACY POLICY
DESIGNSPELLEN.NL

Privacy Policy of designspellen.nl
Version 3
This page was last modified on 30-01-’21.

We are aware that you have confidence in us. We see it as our responsibility to protect your privacy. On this page we will let you know what data we collect when you use our website, why we collect it and how we improve your user experience. This way you understand exactly how we work.

This privacy policy applies to the services of Michele Michele Games. You should be aware that Michele Michele Games is not responsible for the privacy policy of other sites and sources. By using this website you agree to accept the Privacy Policy.

Michele Michele Games respects the privacy of all users of its website and ensures that the personal information you provide is treated confidentially.

When you send an e-mail or other messages to us, it is possible that we keep those messages. Sometimes we ask for your personal information that is relevant to the particular situation. This makes it possible to process your questions and answer your requests.

We collect data for research in order to gain a better insight into our customers, so that we can tailor our services accordingly.

 Our website uses “cookies” (small text files placed on your computer) to help the website analyze how users use the site. The information about your use of the website, generated by the cookie, can be transferred to our secure servers or those of a third party. We use this information to keep track of how you use the website, to compile reports on the website activity and to offer other services relating to website activity and internet usage.

The social media buttons from Facebook, Twitter and others that you find on our website ensure that you can share our pages and messages on your social media. When you use these buttons, the company in question places a cookie on your computer through this button. We have no influence on how collected data is used by these cookies. This can be read in the privacy statements of the relevant social media.

We do not collect or use information for purposes other than the purposes described in this Privacy Policy unless we have obtained your consent in advance.

The information is not shared with third parties with the exception of web applications that we use for the benefit of our webshop. This data will only be used for the purpose of the application in question and will not be further spread. Furthermore, in some cases the information can be shared internally. Our employees are obliged to respect the confidentiality of your data.

This privacy statement is tailored to the use of and the possibilities on this site. Any adjustments and/or changes to this site may lead to changes to this privacy statement. It is therefore advisable to regularly check this privacy statement.

We offer all visitors the opportunity to view, change or delete all personal information that is provided to us at the time.

If you want to change your data or if you want to get yourself out of our files, you can contact us. See contact details below.

Most browsers are initially set to accept cookies, but you can set your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, some features and services on our and other websites may not function properly if cookies are disabled in your browser.

We regularly check whether we comply with this Privacy Policy. If you have questions about this Privacy Policy, you can contact us: info@designspellen.nl

Michele Michele Games
KVK: 61284165
BTW: NL001247981B69